logonewakts

 

Advokátska kancelária bola založená zakladajúcou advokátkou JUDr. Tatianou Timoranskou v roku 1995. Odvtedy sa kancelária postupne rozvíja a poskytuje právne služby tak podnikateľom a obchodným spoločnostiam, ako aj fyzickým osobám –nepodnikateľom.

V súčasnosti sa náš tím skladá z dvoch vedúcich partneriek, dvoch koncipientov, právnych asistentov a vedúcej kancelárie. Patríme medzi menšie kancelárie, vďaka čomu však vieme poskytnúť individuálny prístup pre každého klienta a priamy kontakt s advokátom. Bohaté skúsenosti v kombinácii s dôrazom na neustály profesionálny rast všetkých našich členov nám umožňujú poskytovať našim klientom služby na najvyššej profesionálnej úrovni.

Rozsah poskytovaných služieb je daný štruktúrou našich klientov a ich dopytom po právnych službách v našej kancelárii.   V rámci toho možno zhrnúť, že v našej kancelárii v súčasnosti prevládajú právne služby z týchto oblasti: občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a konkurzné právo, zastrešujeme však aj agendu trestnoprávnu, zastupujeme v daňových veciach a iných správnoprávnych sporoch.

Pri práci naša advokátska kancelária využíva  inštitút autorizácie zmlúv a podania so zaručeným elektronickým podpisom, pričom komunikácia prostredníctvom elektronických podaní prináša našim klientom okrem úspory času aj  úsporu na správnych a súdnych poplatkoch.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

 

Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o.

Legal decisions - wooden gavel atop old book

Podielové spoluvlastníctvo

6 október 2015 by Petra Štofková in Právne rady
Vlastníte nehnuteľnosť spolu s iným rodinným príslušníkom alebo inou osobou a neviete sa dohodnúť na vysporiadaní? Alebo by ste sa aj dohodnúť vedeli a neviete ako to zrealizovať?   V prvom rade je potrebné priblížiť, čo je podielové spoluvlastníctvo a kedy vzniká. Podielové spoluvlastníctvo ...

Čítať viac ...
Word Carved in Stone Granite Law

Striedavá starostlivosť

Striedavá osobná starostlivosť obsiahnutá v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení je pomerne novým inštitútom. Do Slovenského právneho poriadku bola zavedená novelou zákona č. 217/2005 Z.z., ktorým sa menil a doplnil ZoR. Sprvu sa táto úprava stretla s nepochopením a radikálnym ...

Čítať viac ...
File2

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania

22 september 2014 by Tatiana Timoranska in Právne rady
(v zmysle § 28 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „ZKR“) Konkurzné konanie sa začína podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. Návrh je oprávnený podať veriteľ, dlžník alebo likvidátor dlžníka. ...

Čítať viac ...

Zobraziť všetky články